HR Consult s.r.o.
Fügnerovo nám. 1807/2, Praha 2
III. patro
tel. 02/24261302, e-mail: info@hrconsult.cz


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Název kurzu .......................................................................................................................
Termín konání ......................................................................................................................
Titul, jméno a příjmení účastníka ...........................................................................................
Tel. ....................................................................... Fax ......................................................
Název a sídlo firmy ..............................................................................................................
Pracovní zařazení účastníka ..................................................................................................
Číslo Vašeho účtu / banka ....................................................................................................
IČ ......................................................................... DIČ ......................................................

Souhlasím se zpracováním údajů a zařazením do databáze společnosti HR Consult s.r.o. na dobu neurčitou
(ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) za účelem poskytnutí informací naší společnosti.
Tyto údaje nebudou poskytovány třetím osobám ani nebudou použity k jiným účelům.

POTVRZUJEME, ŽE JSME ZAPLATILI ............................. Kč (0 % DPH)


     

převodem na číslo účtu 192835510227/0100, vedený Komerční bankou, a.s.,
variabilní symbol Vaše IČ, konstantní symbol 358

     

složenkou typu „C“ na adresu HR Consult s.r.o., variabilní symbol Vaše IČ

     

zaplatíme v hotovosti před zahájením kurzu

(zaškrtněte způsob úhrady)

 

Datum .................................................................. Podpis odpovědné osoby

Vyplněnou přihlášku odešlete nejpozději 5 dnů před termínem konání Vámi vybraného kurzu.
Kopii platebního dokladu přiložte k této přihlášce, případně předložte při prezenci.

Daňový doklad obdržíte při zahájení kurzu.
V případě neúčasti přihlášeného účastníka je možné vyslat náhradníka.