Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči, který bohužel nepoužíváte. I tak je ale stránka plně použitelná.

 • tvorbu vnitřních předpisů
 • personální audit
 • poradenskou činnost v pracovněprávních vztazích
 • tvorbu organizačního uspořádání firmy a jeho změny
 • vzdělávací programy vč. lektorského zajištění
 • zpracování mezd
 1. Vzorové texty smluvních dokumentů
 2. Audit personální administrativy
 3. Tvorba organizačního uspořádání firmy
 4. Vnitřní předpisy zaměstnavatele
 5. Jednostranné úkony zaměstnavatele
 6. Plnění povinností zaměstnavatele při zaměstnávání vybraných skupin zaměstnanců (občané se změněnou pracovní schopností, poživatelé důchodů, mladiství, osamělé zaměstnankyně, matky na mateřské a rodičovské dovolené)
 7. Personální plánování
 8. Plán a rozpočet
 9. Vedení personální agendy
 10. Výběr nových zaměstnanců
 11. Péče o zaměstnance
 12. Hodnocení zaměstnanců
 13. Vzdělávání
 14. Zpracování mezd


Vzorové texty smluvních dokumentů

Zpět na výběr z nabídky

Audit personální administrativy

Osobní údaje o zaměstnancích (vazba na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů)

 • okruh shromažďovaných údajů (právní podklad pro shromažďování)
 • okruh zpracovávaných údajů
 • vedení jednotlivých evidencí o zaměstnancích

Zpět na výběr z nabídky

Tvorba organizačního uspořádání firmy
 • Organizační řád firmy, rozhodnutí o změnách vnitřní organizační struktury
 • definování kompetencí jednotlivých vnitřních útvarů a vztahů mezi nimi
 • dvě úrovně řízení, vymezení okruhu jmenovaných funkcí
 • časová optimalizace provádění organizačních změn
 • vytvoření profesní struktury firmy, nákres profesního schématu
 • popisy pracovních činností

Zpět na výběr z nabídky

Vnitřní předpisy zaměstnavatele
 • Pracovní řád
 • tvorba mzdového systému
 • vypracování vnitřního mzdového předpisu
 • statuty a jednací řády poradních orgánů manažerů
 • Podpisový řád, vedení podpisových vzorů
 • rozhodnutí o pracovní době a další normy dle zákoníku práce a ostatních pracovněprávních předpisů
 • provádění připomínkového řízení, zajištění zpětné vazby
 • aktualizace vnitřních předpisů
 • vydávání metodických pokynů

Zpět na výběr z nabídky

Jednostranné úkony zaměstnavatele
 • hodnocení pracovní kázně, jednotlivé stupně, sankce
 • plnění povinností zaměstnavatele vůči úřadu práce a odborové organizaci
 • rušení pracovního poměru zaměstnavatelem (vzory, řešení konkrétních situací - upozornění na možnost výpovědi, výzva k odstranění nedostatků, právní úkony směřující k rozvázání pracovního poměru)
 • hodnocení překážek v práci
 • úkony zaměstnavatele v souvislosti s hromadným propouštěním

Zpět na výběr z nabídky

Plnění povinností zaměstnavatele při zaměstnávání vybraných skupin zaměstnanců (občané se změněnou pracovní schopností, poživatelé důchodů, mladiství, osamělé zaměstnankyně, matky na mateřské a rodičovské dovolené)
 • plnění ohlašovacích povinností
 • vedení předepsaných evidencí
 • rozvazování pracovního poměru občanů se ZPS
 • úkony vůči matkám na mateřské a rodičovské dovolené
 • sepisování žádostí o důchod
 • předstihové řízení
 • typizace vhodných pracovních míst pro občany se ZPS
 • výpočet povinného podílu zaměstnanců se ZPS
 • výpočet odvodu do státního rozpočtu

Zpět na výběr z nabídky

Personální plánování
 • stanovení optimálního počtu zaměstnanců
 • počty zaměstnanců v evidenčním stavu
 • stanovení adresných key performance indicators pro všechny pracovní pozice
 • formulace zásad práce s personálními rezervami
 • plány profesního růstu jednotlivých zaměstnanců v souladu s potřebami objednatele
 • analýza příčin nežádoucí fluktuace zaměstnanců
 • směry adaptačních procesů nových zaměstnanců

Zpět na výběr z nabídky

Plán a rozpočet
 • tvorba plánu a vyhodnocování plánu personálních nákladů
 • výpočet úspory sociálních nákladů

Zpět na výběr z nabídky

Vedení personální agendy
 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců u příslušné zdravotní pojišťovny
 • úkony související se vznikem, změnou a skončením pracovního poměru
 • statistické výkazy o nemocnosti a pracovních úrazech
 • zajišťování kontaktu s úřadem práce, personálními agenturami a dalšími institucemi

Zpět na výběr z nabídky

Výběr nových zaměstnanců
 • identifikace zdrojů výběru, stanovení standardů výběru (včetně stanovení kritérií posuzování vhodnosti uchazečů a kandidátů)
 • vytvoření náborového centra
 • formulace inzerátů určených do sdělovacích prostředků

Zpět na výběr z nabídky

Péče o zaměstnance
 • formulace zaměstnaneckých výhod a vyčíslení jejich ekonomického dopadu
 • stanovení pravidel součinnosti s odborovou organizací
 • formulace smlouvy na zajištění závodní preventivní péče

Zpět na výběr z nabídky

Hodnocení zaměstnanců
 • stanovení kritérií hodnocení a jeho pravidel
 • tvorba formulářů pro hodnocení
 • kariérové mapy

Zpět na výběr z nabídky

Vzdělávání
 • identifikace potřeb a cílů vzdělávání ve vztahu k vybraným skupinám zaměstnanců
 • vytvoření komplexního vzdělávacího programu
 • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí
 • lektorská činnost
 • výuka jazyků

Zpět na výběr z nabídky

Zpracování mezd
 • vedení mzdových listů
 • výpočet mezd (vč. provádění srážek ze mzdy)
 • roční vyúčtování daně
 • vedení Prohlášení poplatníka k dani ze závislé činnosti
 • výkazy předkládané finančnímu úřadu
 • přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele
 • likvidace cestovních výdajů
 • agenda související s pracovními úrazy a jejich odškodňováním
 • vedení evidenčních listů důchodového pojištění

Zpět na výběr z nabídky


správce webu: hpirko@seznam.cz