Tato stránka bude správně zobrazena pouze v moderním vizuálním prohlížeči, který bohužel nepoužíváte. I tak je ale stránka plně použitelná.

 • tvorbu vnitřních předpisů
 • personální audit
 • poradenskou činnost v pracovněprávních vztazích
 • vzdělávací programy vč. lektorského zajištění
 • zpracování mezd
 1. Vzorové texty smluvních dokumentů
 2. Tvorba organizačního uspořádání firmy
 3. Vnitřní předpisy zaměstnavatele
 4. Jednostranné úkony zaměstnavatele
 5. Plnění povinností zaměstnavatele při zaměstnávání vybraných skupin zaměstnanců (občané se změněnou pracovní schopností, poživatelé důchodů, mladiství, osamělé zaměstnankyně, matky na mateřské a rodičovské dovolené)
 6. Úkony související se založením obchodní společnosti - zahájením činnosti
 7. Vedení personální agendy
 8. Zpracování mezd
 9. Vzdělávání


Vzorové texty smluvních dokumentů

Zpět na výběr z nabídky

Tvorba organizačního uspořádání firmy
 • Organizační řád firmy, rozhodnutí o provedení změny vnitřní organizační struktury
 • vytvoření profesní struktury firmy

Zpět na výběr z nabídky

Vnitřní předpisy zaměstnavatele
 • pracovní řád
 • mzdový řád, včetně tvorby mzdového systému
 • statuty a jednací řády poradních orgánů manažerů
 • podpisový řád, podpisové vzory
 • rozhodnutí o pracovní době a další normy dle zákoníku práce a ostatních pracovněprávních předpisů
 • provádění připomínkového řízení, zajištění zpětné vazby
 • aktualizace vnitřních předpisů
 • vydávání metodických pokynů

Zpět na výběr z nabídky

Jednostranné úkony zaměstnavatele
 • plnění povinností zaměstnavatele vůči úřadu práce a odborové organizaci
 • rušení pracovního poměru zaměstnavatelem (obsahové záležitosti, dodržování lhůt)
 • hodnocení překážek v práci
 • hromadné propouštění

Zpět na výběr z nabídky

Plnění povinností zaměstnavatele při zaměstnání vybraných skupin zaměstnanců (občané se změněnou pracovní schopností, poživatelé důchodů, mladiství, osamělé zaměstnankyně, matky na mateřské a rodičovské dovolené)
 • plnění ohlašovacích povinností
 • vedení předepsaných evidencí
 • rozvazování pracovního poměru občanů se ZPS
 • typizace vhodných pracovních míst pro občany se ZPS (u zaměstnavatelů s počtem zaměstnanců nad 25), výpočet odvodu při neplnění povinného podílu
 • sepisování žádostí o důchod

Zpět na výběr z nabídky

Úkony související se založením obchodní společnosti - zahájením činnosti
 • přihlášení firmy u zdravotních pojišťoven, správy sociálního zabezpečení, finančního úřadu, České kooperativy, a. s.
 • zajištění kontaktu s živnostenským úřadem
 • smlouva na zajištění závodní preventivní péče

Zpět na výběr z nabídky

Vedení personální agendy
 • hromadné oznámení zaměstnavatele (změny týkající se zaměstnanců a odvodů pojistného na zdravotní pojištění), správy sociálního zabezpečení
 • úkony související se vznikem, změnou a skončením pracovního poměru
 • statistické výkazy o nemocnosti a pracovních úrazech
 • zajišťování kontaktu s úřadem práce, personálními agenturami a dalšími institucemi

Zpět na výběr z nabídky

Zpracování mezd
 • vedení mzdových listů
 • výpočet mezd (vč. provádění srážek ze mzdy)
 • předávání dokladů k pracovní neschopnosti příslušné správě sociálního zabezpečení
 • roční vyúčtování daně
 • vedení Prohlášení poplatníka k dani ze závislé činnosti
 • výkazy předkládané finančnímu úřadu
 • přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace příslušné správě sociálního zabezpečení
 • přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele
 • likvidace cestovních výdajů
 • agenda související s pracovními úrazy a jejich odškodňováním
 • vedení evidenčních listů důchodového pojištění

Zpět na výběr z nabídky

Vzdělávání
 • pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí dle požadavků objednatele

Zpět na výběr z nabídky


správce webu: hpirko@seznam.cz